chuyển sang thành hiện tại hoàn thành cho mình nhé? giúp mình với – never eat , walk , never seen , not visit , read , never meet … thanks . viết

Question

chuyển sang thành hiện tại hoàn thành cho mình nhé? giúp mình với ….
never eat , walk , never seen , not visit , read , never meet … thanks . viết luôn quy tắc thì hiện tại hoàn thành nhé . No copy . mình vote 5 sao

in progress 0
Reese 1 năm 2021-07-24T02:00:58+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T02:02:20+00:00

  *Answer:

  1. Never eat `->` have/has never eat.

  2. Walk `->` have/has walked.

  3. Never see `->` have/has never seen.

  4. Not visit `->` haven’t/hasn’t visited.

  5. Read `->` have/has read.

  6. Never meet `->` have/has met.

  Cấu trúc HTHT :

  (+) S + have/has + V_pp + O

  (-) S + have/has + not + V_pp + O

  (?) Have/has + S + V_pp + O ?

   He, she, it đi với has.

   I, you, we, they đi với have.

  Một số dấu hiệu thì HTHT : Yet, since + 1 mốc thời gian, for + 1 mốc thời gian, so far, never, ever, just, before,…

  `#Study well`

  0
  2021-07-24T02:02:54+00:00

  – never eat `->` never eaten

  – walk `->` walked

  – never seen `->` never seen

  – not visit `->` hasn’t/haven’t visited

  – read `->` read

  – never meet `->` never met

  $\\$

  (+) S + have/has + VpII.

  (-) S + hasn’t/haven’t + VpII.

  (?) Have/Has + S + VpII?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )