CM rằng biểu thức sau o phụ thuộc vào biến: (2x-5)(2x+11)-(2x+3)^2

Question

CM rằng biểu thức sau o phụ thuộc vào biến: (2x-5)(2x+11)-(2x+3)^2

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-13T12:02:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:03:46+00:00

  $\begin{array}{l}
  (2x – 5)(2x + 11) – {(2x + 3)^2}\\
  = 4{x^2} + 22x – 10x – 55 – \left( {4{x^2} + 12x + 9} \right)\\
  = 4{x^2} + 12x – 55 – 4{x^2} – 12x – 9\\
  = – 64
  \end{array}$
  Vậy biểu thức đã cho không phụ thuộc vào biến.

  0
  2021-09-13T12:04:03+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  (2x-5)(2x+11)-(2x+3)^2

  =(4x^2+12x-55)-(4x^2+12x+9)

  =4x^2+12x-55-4x^2-12x-9

  =-64

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )