cmr 1 phần b-1 phần b+1<1 phần b mũ 2<1 phần b-1-1 phần b

Question

cmr 1 phần b-1 phần b+1<1 phần b mũ 2<1 phần b-1-1 phần b

in progress 0
Quinn 5 ngày 2021-09-09T14:02:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:03:51+00:00

  Đáp án:

  vậy 1/b-1/ (b+1)<1/b²<1/(b-1)-1/b

  Giải thích các bước giải:

  cmr 1 phần b-1 phần b+1<1 phần b mũ 2<1 phần b-1-1 phần b

  cmr:1/b-1/(b+1)<1/b²

  thì b+(b+1)>b²⇒1>B²

  ≥1

  ⇒1/b-1/(b+1)>1/b²

  cmr:b²<1/b-1-1/b

  CM tương tụa như trên 

  ⇒b²<1/b-1-1/b

  vậy 1/b-1/ (b+1)<1/b²<1/(b-1)-1/b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )