CMR : các biểu thức sau ko phải là số nguyên S = $\frac{3}{4}$ + $\frac{8}{9}$ + $\frac{15}{16}$ +……..+ $\frac{n ² – 1}{n ²}$ với n ∈N , n > 2

Question

CMR : các biểu thức sau ko phải là số nguyên
S = $\frac{3}{4}$ + $\frac{8}{9}$ + $\frac{15}{16}$ +……..+ $\frac{n ² – 1}{n ²}$ với n ∈N , n > 2

in progress 0
Lydia 2 tháng 2021-10-16T13:18:01+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T13:19:23+00:00

  Tham khảo

   `S=\frac{3}{4}+\frac{8}{9}+….+\frac{n^2-1}{n^2}`

  `⇒S=(1-\frac{1}{4})+(1-\frac{1}{9})+…+(1-\frac{1}{n^2})`

  `⇒S=(1+1+…+1)-(\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+….+\frac{1}{n^2})`

  `⇒S=(1+1+…+1)-(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+…+\frac{1}{n^2})`

  Để `S` không phải số nguyên

  `⇔\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+…+\frac{1}{n^2}` không phải số nguyên

  Đặt ` A=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+…+\frac{1}{n^2}`

  Xét `A`

  `⇒A>\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+…+\frac{1}{n(n+1)}`

  `⇒A>\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+…+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}`

  `⇒A>\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}`

  Vì `n>2⇒\frac{1}{n+1}<\frac{1}{2+1}=\frac{1}{3}`

  `⇒A>\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}(1)`

  Xét `A`

  `⇒A<\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+…+\frac{1}{(n-1)n}`

  `⇒A<1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+…+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}`

  `⇒A<1-\frac{1}{n}`

  Vì `n>2⇒\frac{1}{n}<\frac{1}{2}`

  `⇒A<1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}(2)`

  Từ `(1)(2)⇒\frac{1}{6}<A<\frac{1}{2}`

  `⇒A` không phải số nguyên

  `⇒S` không phải số nguyên

  0
  2021-10-16T13:19:36+00:00

  Đáp án :

  `S` không là số nguyên

  Giải thích các bước giải :

  `+)`Ta có :

  `n.(n-a)<n<n.(n+a)=>1/(n.(n-a))>1/n>1/(n.(n+a))       (a>0)`

  `a/(n.(n+a))=1/n-1/(n+a)`

  `S=3/4+8/9+(15)/(16)+…+(n^2-1)/n^2`

  `=>S=(2^2-1)/2^2+(3^2-1)/3^2+(4^2-1)/4^2+…+(n^2-1)/n^2`

  `=>S=1-1/2^2+1-1/3^2+1-1/4^2+…+1-1/n^2`

  `=>S=\underbrace{1+1+1+…+1}-(1/2^2+1/3^2+1/4^2+…+1/n^2)`

                            Có `n` số `1`

  `=>S=n-(1/2^2+1/3^2+1/4^2+…+1/n^2)`

  Đặt `A=1/2^2+1/3^2+1/4^2+…+1/n^2`

  `=>A<1/(1.2)+1/(2.3)+1/(3.4)+…+1/((n-1).n)`

  `=>A<1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/(n-1)-1/n`

  `=>A<1-1/(n+1)`

  Vì `n > 2 => 1/(n+1) > 0`

  `=>1-1/(n+1)<1`

  `=>A<1`

  Mà `S=n-A`

  `=>S>n-1     (1)`

  `+)A=1/2^2+1/3^2+1/4^2+…+1/n^2`

  `=>A>1/(2.3)+1/(3.4)+1/(4.5)+…+1/(n.(n+1))`

  `=>A>1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+…+1/n-1/(n+1)`

  `=>A>1/2-1/(n+1)`

  Vì `n > 2 => 1/(n+1) ≥ 1/3`

  `=>1/2-1/3 > 0`

  `=>A > 0`

  Mà `S=n-A`

  `=>S=n-0`

  `=>S<n     (2)`

  Từ `(1) và (2)`

  `=>n-1<S<n`

  Mà `n-1` và `n` là hai số nguyên liên tiếp

  `=>S` không là số nguyên

  Vậy : `S` không là số nguyên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )