Có 16 học sinh gồm 3 học sinh giỏi , 5 học sinh khá, 8 học sinh trung bình. Có bao nhiêu cách chia số học sinh số học sinh đó thành 2 tổ , mỗi tổ có 8

Question

Có 16 học sinh gồm 3 học sinh giỏi , 5 học sinh khá, 8 học sinh trung bình. Có bao nhiêu cách chia số học sinh số học sinh đó thành 2 tổ , mỗi tổ có 8 học sinh sao cho mỗi tổ đều có học sinh giỏi và mỗi tổ ít nhất 2 học sinh khá

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-09T10:08:17+00:00 1 Answers 253 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:09:20+00:00

  Đáp án:

  3780 cách

  Lời giải:

  TH1: 1 tổ có $1$ học sinh giỏi, $2$ học sinh khá và 5 học sinh trung bình. Các học sinh còn lại là một tổ (2 học sinh giỏi, 3 học sinh khá, 3 học sinh trung bình).

  Số cách chọn học sinh giỏi là: $3$ cách

  Số cách chọn học sinh khá là: $C_5^2 = 10$ cách

  Số cách chọn cho $5$ học sinh còn lại là: $C_8^5 = 56$ cách

  Vậy số cách chọn trong trường hợp này là

  $3.10.56 = 1680$

  TH2: 1 tổ có $1$ học sinh giỏi, $3$ học sinh khá và 4 học sinh trung bình. Các học sinh còn lại là một tổ (2 học sinh giỏi, 2 học sinh khá và 4 học sinh trung bình).

  Số cách chọn học sinh giỏi là: $3$ cách

  Số cách chọn học sinh khá là: $C_5^3 = 10$ cách

  Số cách chọn $4$ học sinh còn lại là: $C_8^4 = 70$ cách

  Vậy số cách chọn trong trường hợp này là

  $70.10.3 = 2100$

  Vậy có tất cả số cách chia là

  $2100 + 1680 = 3780$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )