Có 2 nhóm chất sau: A. CaO, CO2, CuO, CO, SO2, Fe2O3 B. NaOH, H2O, HCl Hãy cho biết những chất nào trong nhóm A tác dụng với chất nào trong nhóm B ( v

Question

Có 2 nhóm chất sau:
A. CaO, CO2, CuO, CO, SO2, Fe2O3
B. NaOH, H2O, HCl
Hãy cho biết những chất nào trong nhóm A tác dụng với chất nào trong nhóm B ( viết phương trình phản ứng xảy ra)

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-07-08T18:03:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:04:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  (1) CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O

  (2) \(\left[ \begin{array}{l}C O_{2} + 4 H C l → 2 H_{2} O + C Cl_{4} \\2 C O_{2} + 3 H C l → 2 O_{2} + C_{2} H_{3} Cl_{13} \end{array} \right.\) 

  (3) CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

  (4) CO + HCl(loãng,nóng) -> H2 + COCl2

  (5) Fe2O3 + 6HCl -> 2FeCl3 + 3H2O

  (6) CaO + 2NaOH -> Ca(OH)2 + Na2O

  (7) NaOH + SO2 -> NaHSO3

  2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

  (8) NaOH + CO -> HCOONa

  (9) 2NaOH + SO2 -> Na2SO3 + H2O

  NaOH + SO2 -> NaHSO3

  ….

  0
  2021-07-08T18:05:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $CaO\ tác\ dụng\ vs\ H_2O,\ HCl$

  $CO_2\ tác\ dụng\ vs\ H_2O,\ NaOH$

  $CuO\ tác\ dụng\ vs\ HCl$

  $CO\ ko\ tác\ dụng\ vs\ bất\ kì\ chất\ nào$

  $SO_2\ tác\ dụng\ vs\ H_2O,\ NaOH$

  $Fe_2O_3\ tác\ dụng\ vs\ HCl$

  PTHH:

  $CaO+H_2O→Ca(OH)_2$

  $CaO+2HCl→CaCl_2+H_2↑$

  $CO_2+H_2O→H_2CO_3$

  $CO_2+2NaOH\xrightarrow{CO_2\ dư} Na_2CO_3+H_2O$

  $CO_2+NaOH\xrightarrow{NaOH\ dư} NaHCO_3$

  $CuO+2HCl→CuCl_2+H_2↑$

  $SO_2+H_2O→H_2SO_3$

  $SO_2+2NaOH\xrightarrow{SO_2\ dư} Na_2SO_3+H_2O$

  $SO_2+NaOH\xrightarrow{NaOH\ dư} NaHSO_3$

  $Fe_2O_3+6HCl→2FeCl_3+3H_2↑$

  Xin hay nhất!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )