Có 2 ô tô chuyển động trên quãng đường Lai Châu-Điện Biên. Ô tô thứ nhất đi từ Lai Châu đến Điện Biên theo cách sau: Nửa thời gian đầu đi với vận tốc

Question

Có 2 ô tô chuyển động trên quãng đường Lai Châu-Điện Biên.
Ô tô thứ nhất đi từ Lai Châu đến Điện Biên theo cách sau: Nửa thời gian đầu đi với vận tốc V1=50km/h, nửa thời gian sau đi với vận tốc V2=75km/h.
Ô tô thứ 2 xuất phát cùng 1 lúc với ô tô thứ nhất nhưng đi từ Điện Biên đến Lai Châu theo cách sau: Nửa quãng đường đầu đi với vận tốc V1=50km/h, nửa quãng đường sau đi với vận tốc V2=75km/h.
A) hỏi ô tô nào đến đích trước
B)tính vận tốc trung bình của mỗi ô tô

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-07-25T21:58:51+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T22:00:30+00:00

  Gọi mỗi khoảng thời gian ô tô thứ 1 đi là t (h)

         quãng đường tương ứng với mỗi khoảng thời gian ô tto 1 đi là $S_{1}$, $S_{2}$ (km/h) 

  Vận tốc trung bình của ô tô 1 trên quãng đường Lai Châu-Điện Biên là:

  $v_{tb_{1}}$ =$\frac{S_{1}+S_{2}}{t_{1}+t_{2}}$ =$\frac{v_{1}t+v_{2}t}{t+t}$= $\frac{50+75}{2}$=62,5 (km/h)

  Gọi độ dài mỗi đoạn đường ô tô thứ 2 đi là S (km)

        khoảng thời gian  tương ứng với mỗi đoạn ô tô 2 đi là $t_{1}$’ , $t_{2}$’ (h)

  Vận tốc trung bình của ô tô 2 trên quãng đường Lai Châu-Điện Biên là:

  $v_{tb_{2}}$ =$\frac{S_{1}’+S_{2}’}{t_{1}’+t_{2}’}$=$\frac{S+S}{\frac{S}{v_{1}}+\frac{S}{v_{2}}}$ =$\frac{2}{\frac{1}{50}+\frac{1}{75}}$ = 60 (km/h)

  Thấy $v_{tb_{1}}$ > $v_{tb_{2}}$ (62,5 > 60)

  => ô tô 1 đến đích trước.

  b, Theo câu a, ta tính được vận tốc trung bình của ô tô 1 là 62,5 km/h và vận tốc trung bình của ô tô 2 là 60 km/h.

  Vậy……….

  0
  2021-07-25T22:00:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ) tính vận tốc trung bình ô tô thứ 1:

  quãng đường ô tô thứ nhất đi trong nữa thời gian đầu là:

  S1=v1.t1=50.t1

  Quãng dường ô tô thứ nhất đi trong nữa thời gian sau là:

  S2=v2.t2=75.t2

  Vận tốc trung bình của ô tô thứ nhất là:

  vtb1=S1+S2t1+t2=50.t1+75.t2t1+t2=50+752=62,5(km\h)

  b) tính vận tốc trung bình ô tô thứ 2

  Giải:

  Thời gian ô tô thứ 2 đi trên nữa quãng đường đầu là:

  t1=S1v1=S:2v1=S2v1

  Thời gian ô tô thứ 2 đi trên nữa quãng đường sau là

  t2=S2v2=S:2v2=S2v2

  Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường là:

  vtb2=St1+t2=SS2v1+S2v2=SS2.(1v1+1v2)=112.(1v1+1v2)=21v1+1v2=2150+175=60(kmh)

  ⇒vtb1>vtb2 ==> xe 1 đến đích trước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )