Có 21 cai xoong gồm 2 loai : 0,2kg và loại 0,3kg .Tổng khối lượng 2 loại là 4,5kg . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cái?

Question

Có 21 cai xoong gồm 2 loai : 0,2kg và loại 0,3kg .Tổng khối lượng 2 loại là 4,5kg . Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cái?

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-21T07:50:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:51:46+00:00

  Đáp án:

  Vậy loại 0,2 kg có 18 cái xoong và loại 0,3 kg có 3 cái xoong.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi a là số xoong loại 0,2 kg và b là số xoong loại 0,3 kg  (a, b là các số tự nhiên khác 0)

  Theo đề bài: a + b = 21 và 0,2 x a + 0,3 x b = 4,5

  Vì a + b = 21 => b = 21 – a

  Xét 0,2 x a + 0,3 x b = 4,5:

  => 0,2 x a + 0,3 x (21 – a) = 4,5

  => 0,2 x a + 6,3 – 0,3 x a = 4,5

  => 6,3 – 0,3 x a + 0,2 x a = 4,5

  => 6,3 – (0,3 x a – 0,2 x a) = 4,5

  => 0,3 x a – 0,2 x a = 6,3 – 4,5

  => (0,3 – 0,2) x a = 6,3 – 4,5

  => 0,1 x a = 1,8

  => a = 1,8 : 0,1

  => a = 18

  => b = 21 – a = 21 – 18 = 3

  Vậy loại 0,2 kg có 18 cái xoong và loại 0,3 kg có 3 cái xoong.

  0
  2021-11-21T07:52:08+00:00

  Gọi a là số  loại 0,2 kg và b là số xoong loại 0,3 kg  (a, b là số tự nhiên khác 0)

  Theo đề bài: a + b = 21 và 0,2 × a + 0,3 × b = 4,5

  Vì a + b = 21 => b = 21 – a

  Xét 0,2 × a + 0,3 × b = 4,5:

  ⇒ 0,2 × a + 0,3 × (21 – a) = 4,5

  ⇒ 0,2 × a + 6,3 – 0,3 × a = 4,5

  ⇒ 6,3 – 0,3 × a + 0,2 × a = 4,5

  ⇒ 6,3 – (0,3 × a – 0,2 × a) = 4,5

  ⇒ 0,3 x a – 0,2 x a = 6,3 – 4,5

  ⇒ (0,3 – 0,2) x a = 6,3 – 4,5

  ⇒ 0,1 × a = 1,8

  ⇒a = 1,8 ÷ 0,1

  ⇒ a = 18

  ⇒ b = 21 – a = 21 – 18 = 3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )