Có 3 điện trở mà trên vỏ có ghi giá trị sử dụng lần lượt là 3Ω-2A, 6Ω – 1A, 2Ω- 4A. 1. Khi ghép nối tiếp 3 điện trở thì bộ này chịu được hiệu điện thế

Question

Có 3 điện trở mà trên vỏ có ghi giá trị sử dụng lần lượt là 3Ω-2A, 6Ω – 1A, 2Ω- 4A.
1. Khi ghép nối tiếp 3 điện trở thì bộ này chịu được hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?
2. Khi ghép song song 3 điện trở trên thì bộ này chịu được cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu?
3. Tìm cách ghép để bộ điện trở chịu được hiệu điện thế lớn nhất? Tìm hiệu điện thế lớn nhất đó.
Bạn nào trả lời nhanh sẽ được hay nhất, zô đi mn :>

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-07-25T21:24:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:26:16+00:00

  Đáp án:

  $\begin{align}
    & 1){{U}_{nt}}=11V \\ 
   & 2){{I}_{//}}=6A \\ 
   & 3){{U}_{tm}}=12V \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{align}
    & {{R}_{1}}=3\Omega ;{{R}_{2}}=6\Omega ;{{R}_{3}}=2\Omega ; \\ 
   & {{I}_{1}}=2A;{{I}_{2}}=1A;{{I}_{3}}=4A \\ 
  \end{align}\)

  a) ghép nối tiếp 3 điện trở trên thì chịu được cường độ dòng điện là 1A

  điện trở tương đương:${{R}_{nt}}={{R}_{1}}+{{R}_{2}}+{{R}_{3}}=3+6+2=11\Omega $

  Hiệu điện thế tối đa: ${{U}_{nt}}=I.{{R}_{nt}}=11V$

  2) ghép song song thì hiệu điện thế chịu được tối đa là: 6V

  điện trở tương đương: $\begin{align}
    & \frac{1}{{{R}_{//}}}=\dfrac{1}{{{R}_{1}}}+\dfrac{1}{{{R}_{2}}}+\dfrac{1}{{{R}_{3}}} \\ 
   & \Rightarrow {{R}_{//}}=1\Omega  \\ 
  \end{align}$

  Cường độ dòng điện tối đa:

  ${{I}_{//}}=\dfrac{U}{{{R}_{//}}}=\dfrac{6}{1}=6A$

  3) ghép (R1//R2) ntR3

  $\begin{align}
    & \left( {{R}_{1}}nt{{R}_{2}} \right)\Rightarrow {{U}_{12}}=6V;{{I}_{12}}=3A \\ 
   & {{U}_{tm}}={{U}_{12}}+{{I}_{12}}.{{R}_{3}}=6+3.2=12V \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )