có 3 đội tham gia cây trồng . Biết 2/3 số cây đội 1 bằng 3/4 số cây đội 2 và bằng 4/5 số cây đội 3 . Cả 3 đội trồng được 98 cây . Tính số câu mỗi đội

Question

có 3 đội tham gia cây trồng . Biết 2/3 số cây đội 1 bằng 3/4 số cây đội 2 và bằng 4/5 số cây đội 3 . Cả 3 đội trồng được 98 cây . Tính số câu mỗi đội đã trồng

in progress 0
Faith 4 tháng 2021-08-16T05:10:07+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:11:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số cây trồng được của 3 đội lần lượt là a;b;c

  2/3 số cây đội 1 bằng 3/4 số cây đội 2 và bằng 4/5 số cây đội 3 nên ta có:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{2}{3}a = \frac{3}{4}b = \frac{4}{5}c\\
   \Leftrightarrow \frac{{2a}}{{3.24}} = \frac{{3b}}{{4.24}} = \frac{{4c}}{{5.24}}\left( {24 = BCNN\left( {2;3;4} \right)} \right)\\
   \Leftrightarrow \frac{a}{{3.12}} = \frac{b}{{4.8}} = \frac{c}{{5.6}}\\
   \Leftrightarrow \frac{a}{{36}} = \frac{b}{{32}} = \frac{c}{{30}}
  \end{array}\]

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau và a+b+c=98 ta có:

  \[\begin{array}{l}
  \frac{a}{{36}} = \frac{b}{{32}} = \frac{c}{{30}} = \frac{{a + b + c}}{{36 + 32 + 30}} = \frac{{98}}{{98}} = 1\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \frac{a}{{36}} = 1\\
  \frac{b}{{32}} = 1\\
  \frac{c}{{30}} = 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = 36\\
  b = 32\\
  c = 30
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )