Có 3 đội thiếu nhi, đội thứ nhất 147 em, đội thứ hai 168 em, đội thứ ba 189 em. Muốn cho ba đội xếp hàng dọc, số em ở mỗi hàng bằng nhau.Hỏi mỗi hàng

Question

Có 3 đội thiếu nhi, đội thứ nhất 147 em, đội thứ hai 168 em, đội thứ ba 189 em. Muốn cho ba đội xếp hàng dọc, số em ở mỗi hàng bằng nhau.Hỏi mỗi hàng có thể có nhiều nhất bao nhiêu em? Lúc đó mỗi đội bao nhiêu hàng?

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-11T10:33:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:35:46+00:00

  Lời giải:

  Gọi x là số thiếu nhi nhiều nhất trong mỗi hàng
  Vì 147 chia hết cho x;168 chia hết cho x ; 189 chia hết cho x

  ⇒x=ƯCLN(147;168;189)

  147= 3. 7²
  168= 2³.3.7
  189=3³.7
  ⇒ƯCLN(147;168;189)=3.7=21
  Vậy mỗi hàng nhiều nhất là 21 em
  Số hàng đội 1 là: 147:21= 7 (hàng)
  Số hàng đội thứ 2 là; 168 : 21 = (8 hàng)
  Số hàng đội thứ 3 là: 189 :21= (9 hàng)

  0
  2021-08-11T10:35:53+00:00

  Đáp án:

  Gọi x là số thiếu nhi nhiều nhất trong mỗi hàng
  Vì 147 chia hết cho x ; 168 chia hết cho x ; 189 chia hết cho x
  ⇒ x = ƯCLN ( 147 ; 168 ; 189 )
  147 = 3. 7²
  168 = 2³.3.7
  189 = 3³.7
  ⇒ ƯCLN ( 147 ; 168 ; 189 ) = 3.7 = 21

  Vậy mỗi hàng nhiều nhất là 21 em.
  Số hàng đội 1 là :

       147 : 21= 7 (hàng )
  Số hàng đội thứ 2 là : 

        168 : 21 = 8( hàng )
  Số hàng đội thứ 3 là :

        189 :21= 9 ( hàng )

                Đáp số :Đội 1 : 7 hàng

                             Đội 2 : 8 hàng

                             Đội 3 : 9 hàng 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )