Có 3 gen cùng thực hiện nhân đôi liên tiếp 3 lần. Biết mỗi gen đều gồm150 vòng xoắn và có 3900 liên kết hiđrô. a) Số nulêôtit tự do mỗi loại cần môi

Question

Có 3 gen cùng thực hiện nhân đôi liên tiếp 3 lần. Biết mỗi gen đều gồm150 vòng xoắn và có 3900 liên
kết hiđrô.
a) Số nulêôtit tự do mỗi loại cần môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình nhân đôi là bao nhiêu ?
b) Tổng số liên kết cộng hóa trị được hình giữa các nucleotide thành trong toàn bộ quá trình nhân đôi.
c) Tổng số nucleotide môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của mỗi gen trên.

in progress 0
Bella 14 phút 2021-09-14T09:18:18+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:19:25+00:00

  Số nucleotit mỗi gen là: 150 x 20 = 3000

  Ta có: 2A + 2G = 3000 mà 2A + 3G = 3900

  Số nucleotit từng loại của mỗi gen là: 

  A = T = 600; G = X = 900

  c, Số nucleotit môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi của mỗi gen:

  3000 x (2³ – 1) = 21000

  a, Số nulêôtit tự do mỗi loại cần môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình nhân đôi là:

  21000 x 3 = 62000

  b, Tổng số gen tạo thành: 3 x 2³ = 24.

  Trong đó có 3 gen ban đầu, 21 gen được tổng hợp mới

  Số liên kết cộng hóa trị được hình giữa các nucleotide thành trong toàn bộ quá trình nhân đôi:

  21 x (3000 – 2) = 62958

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )