Có 3 hộp thuốc: hộp A gồm 15 lọ tốt và 15 lọ hỏng ; hộp B gồm 17 lọ tốt và 3 lọ hỏng ; hộp C gồm 10 lọ tốt và 10 lọ hỏng. A.Lấy mỗi hộp 1 lọ. Tính xá

Question

Có 3 hộp thuốc: hộp A gồm 15 lọ tốt và 15 lọ hỏng ; hộp B gồm 17 lọ tốt và 3 lọ hỏng ; hộp C gồm 10 lọ tốt và 10 lọ hỏng.
A.Lấy mỗi hộp 1 lọ. Tính xác suất lấy được 2 lọ tốt và 1 lọ hỏng.
B.Chọn ngẫu nhiên 1 hộp rồi từ đó lấy ra 3 lọ. Tính xác suất được 2 lọ tốt và 1 lọ hỏng.
C.Trộn chung 3 hộp rồi từ đó lấy ra 3 lọ. Tính xác suất được 2 lọ tốt và 1 lọ hỏng.

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-20T18:15:03+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:16:19+00:00

  Đáp án:

  0,20

  Giải thích các bước giải:

  Một hộp có 100 tấm thẻ như nhau ñược ghi các số từ 1 ñến 100, Rút ngẫu
  nhiên hai thẻ rồi ñặt theo thứ tự từ trái qua phải. Tính xác suất ñển
  a/ Rút ñược hai thẻ lập nên một số có hai chữ số.
  b/ Rút ñược hai thẻ lập nên một số chia hết cho 5.
  Giải
  a/ A :“Hai thẻ rút ñược lập nên một số có hai chữ số”
  A92
  9.8
  P ( A) = 2 =
  ≈ 0, 0073
  A100 100.99

  b/ B : “Hai thẻ rút ñược lập nên một số chia hết cho 5”
  Số chia hết cho 5 tận cùng phải là 0 hoặc 5. Để có biến cố B thích hợp với ta rút
  thẻ thứ hai một cách tùy ý trong 20 thẻ mang các số 5;10;15;20;…;95;100, và rút 1
  trong 99 thẻ còn lại ñặt vào vị trí ñâu. Do ñó số trường hợp thuận lợi cho là 99.20
  P ( B) =

  99.20
  = 0, 20

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )