Có 3 TB sinh trưởng A, B, C nguyên phân số lần liên tiếp cho một số TB con. Biết TB A nguyên phân 2 lần, TB B nguyên pân 5 lần và tổng số TB con sinh

Question

Có 3 TB sinh trưởng A, B, C nguyên phân số lần liên tiếp cho một số TB con. Biết TB A nguyên phân 2 lần, TB B nguyên pân 5 lần và tổng số TB con sinh ra là bình phương của một số nguyên dương.Tính số lần nguyên phân của TB C. Số thoi vô sắc đã hình thành và phân hủy trong quá nguyên phân của TB C
Nhanh lên nhé mọi người.

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-27T21:34:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:36:05+00:00

  Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào C

  Số tế bào con tạo ra từ 2 tế bào A và B là: $2^{2}$ + $2^{5}$ = 36

  Ta có: 36 + $2^{k}$ là 1 số bình phương → k = 6. Tổng số tế bào sinh ra là 100

  Số thoi vô sắc đã hình thành và phá hủy trong quá trình nguyên phân của tb C: $2^{6}$ – 1 = 63 

  0
  2021-10-27T21:36:09+00:00

  Đáp án:

  * Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào C

  – Số tế bào con được tạo ra từ tế bào A là:

  $2^{2}$ = 4 tế bào con

  – Số tế bào con được tạo ra từ tế bào B là:

  $2^{5}$ = 32 tế bào con

  – Số tế bào con mà tế bào A và tế bào B tạo ra là:

  4 + 32 = 36 tế bào con

  * Ta có:

  36 + $2^{k}$ là 1 số bình phương của một số nguyên dương

  → k = 6

  – Số thoi vô sắc đã hình thành và phá hủy trong quá trình nguyên phân của tế bào C là:

  $2^{6}$ – 1 = 63 thoi vô sắc

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )