Có 5 tế bào mầm nguyên phân 3 lần trở thành tinh bào bậc 1 Các tinh trùng tham gia thụ tinh với hiệu suất 6,25% a , Số hợp tử đc tạo ra ? Số NST trong

Question

Có 5 tế bào mầm nguyên phân 3 lần trở thành tinh bào bậc 1
Các tinh trùng tham gia thụ tinh với hiệu suất 6,25%
a , Số hợp tử đc tạo ra ? Số NST trong các hợp tử ?
b, Nếu HSTT của trứng là 50% thì cần có bao nhiêu noãn bào bậc I cần cho sự tạo ra số hợp tử nói trên

in progress 0
Everleigh 4 tháng 2021-08-22T14:26:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:27:31+00:00

  a. Số tế bào sinh tinh tạo ra là$2^{3}$.$5$ =$40$ 

  Số tinh trùng tạo ra là 

  $40.4=160$ tinh trùng 

  Số hợp tủ là 

  $384.6,25$%=$10$ 

  Giả sử bộ NST là $2n$ 

  Số NST trong hợp tử là 

  $20n$ 

  b, Số tế bào sinh trúng là 

  $10:0,5=20$ 

  0
  2021-08-22T14:27:58+00:00

  Đáp án:

  a.

  – Số tinh bào bậc I được tạo ra sau nguyên phân là:

  `5 × 2^3 = 40` tinh bào bậc I

  – Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:

  `40 × 4 = 160` tinh trùng

  – Số hợp tử được tạo ra là:

  `160 × 6,25\% = 10` hợp tử

  – Nếu các tế bào ban đầu có bộ NST lưỡng bội 2n thì các hợp tử được tạo ra có bộ NST là 2n

  b.

  – Số trứng tham gia vào quá trình thụ tinh là:

  `10 : 50\% = 20` trứng

  – Số noãn bào bậc I = Số trứng tham gia vào quá trình thụ tinh = 20 noãn bào bậc I 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )