Có 60l dầu đựng đều vào 5 can. a) Nếu dùng loại can nhỏ, mỗi can đựng bằng nửa số dầu ở mỗi can hiện có thì cần có bao nhiêu can loại nhỏ? b) Nếu dù

Question

Có 60l dầu đựng đều vào 5 can. a) Nếu dùng loại can nhỏ, mỗi can đựng bằng nửa số dầu ở mỗi can hiện có thì cần có bao nhiêu can loại nhỏ? b) Nếu dùng loại can to, mỗi can đựng gấp đôi số dầu ở mỗi can hiện có thì cần ít nhất bao nhiêu can loại to?

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-18T15:34:45+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T15:36:10+00:00

  xin 5 sao ạ

  0
  2021-09-18T15:36:42+00:00

  Mỗi can hiện có chứa số l dầu là:

     `60 : 5 = 12 ( l )`

  a, Nếu dùng loại can nhỏ, mỗi can đựng bằng nửa số dầu ở mỗi can hiện có thì mỗi can đựng được số l dầu là:

        `12 : 2 = 6 ( l )` 

  Nếu dùng loại can nhỏ, mỗi can đựng bằng nửa số dầu ở mỗi can hiện có thì cần số can nhỏ là:

      `60 : 2 = 10 ( can )`

  b, Nếu dùng loại can to, mỗi can đựng gấp đôi số dầu ở mỗi can hiện có thì mỗi can đựng được số l dầu là:

       `12 xx 2 = 24 ( l )`

  Nếu dùng loại can to, mỗi can đựng gấp đôi số dầu ở mỗi can hiện có thì cần ít nhất số can loại to là:

      `60 : 24 = 2,5 ( can ) ≈ 3 can.`

                     Đáp số: a, `10 can.`

                                  b. `3 can.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )