Có ba dd h2so4.Đ A có nồng độ 14,3M(D=1,43g/ml).Dd B có nồng độ 2,18M(D=1,09g/ml).Dd C có nồng độ 6,1 M(D=1,22g/ml). Trộn A và B theo tỉ lệ mA:mB bnag

Question

Có ba dd h2so4.Đ A có nồng độ 14,3M(D=1,43g/ml).Dd B có nồng độ 2,18M(D=1,09g/ml).Dd C có nồng độ 6,1 M(D=1,22g/ml). Trộn A và B theo tỉ lệ mA:mB bnagwf bao nhiêu để được dd C

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-09-13T06:05:26+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T06:06:26+00:00

  Đáp án:

  \(x:y = 3:5\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi khối lượng của dung dịch A là x; dung dịch B là y.

  Dung dịch A có thể tích là \({V_A} = \frac{x}{{1,43}}{\text{ ml = }}\frac{x}{{1430}}{\text{ lít}}\)

  Dung dịch B có thể tích là:

  \({V_B} = \frac{y}{{1,09}}{\text{ ml = }}\frac{y}{{1090}}{\text{ lít}}\)

  BTKL: \({m_{ddC}} = {m_{dd\;{\text{A}}}} + {m_{dd{\text{B}}}} = x + y{\text{ gam}}\)

  Dung dịch C có thể tích là:

  \({V_C} = \frac{{x + y}}{{1,22}}ml = \frac{{x + y}}{{1220}}{\text{ lít}}\)

  \( \to \frac{x}{{1430}}.14,3 + \frac{y}{{1090}}.2,18 = \frac{{x + y}}{{1220}}.6,1\)

  \( \to 10x + 2y = 5x + 5y \to 5x = 3y\)

  \( \to x:y = 3:5\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )