Có bao nhiêu cách xếp 10 học sinh trong đó có 2 hs lớp 10a,5 hs lớp 11a, 3 hs lớp 12a thành hàng ngang sao cho k có 2 hs cùng lớp đứng cạnh nhau (đáp

Question

Có bao nhiêu cách xếp 10 học sinh trong đó có 2 hs lớp 10a,5 hs lớp 11a, 3 hs lớp 12a thành hàng ngang sao cho k có 2 hs cùng lớp đứng cạnh nhau (đáp án :63360 cách )

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-16T04:30:29+00:00 2 Answers 116 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:31:49+00:00

  Đáp án:

  63360cách.

  Giải thích các bước giải:

  Xếp 5 hs lớp 12C vào 5 vị trí có 5! cách
  Ứng mỗi cách xếp 5 học sinh lớp 12C sẽ có 6 khoảng trống gồm 4vị trí ở giữa và hai vị trí hai đầu để xếp các học sinh còn lại.
  TH1: Xếp 3học sinh lớp 12B vào 4 vị trí trống ở giữa (không xếp vào hai đầu), có \(A_{4}^{3}\) cách.
  Ứng với mỗi cách xếp , chọn 1 trong 2học sinh lớp 12A xếp vào vị trí trống thứ 4(để hai học sinh lớp 12C không được ngồi cạnh nhau), có 2cách.
  Học sinh lớp 12A còn lại có 8vị trí để xếp có 8 cách.
  Theo quy tắc nhân, ta có \(A_{4}^{3}\). 5!.2.8 Acách.
  TH2: Xếp 2 trong 3 học sinh lớp 12B vào 4
  vị trí trống ở giữa và học sinh còn lại xếp vào hai
  đầu, có 3C1. 2. \(A_{4}^{2}\)cách.
  Ứng với mỗi cách xếp đó sẽ còn 2vị trí trống ở giữa, xếp 2 học sinh lớp 12A vào vị trí đó, có 2 cách.
  Theo quy tắc nhân, ta có 5!. 3C1. 2.\(A_{4}^{2}\). 2 cách.
  => nA = 5!. 3C1. 2.\(A_{4}^{2}\). 2 + \(A_{4}^{3}\). 5!. 2.8=63360cách.

  0
  2021-08-16T04:32:14+00:00

  Đáp án: $63360$ cách

  Giải thích các bước giải:

  Ta xếp 5 học sinh lớp 11a trước khi đó có $5!$ cách xếp 

  Gọi các bạn đã xếp ở các vị trí A, vị trí x chỗ trống. Ta chia thành các trường hợp sau

  TH1: Xếp 5 học sinh lớp 11a có dạng $A\times\:A\times\:A\times\:A\times\:A\times$

  $\to$Xếp 5 bạn còn lại vào các vị trí $\times$ có $5!$ cách xếp

  $\to $Trường hợp 1 có : $5!.5!$ cách

  TH2: Xếp 5 học sinh lớp 11a có dạng $\times\:A\times\:A\times\:A\times\:A\times\:A$

  Tương tự trường hợp 1$\to$Có $5!.5!$ cách xếp

  TH3: Xếp 5 học sinh lớp 11a có dạng $A\times \times\:A\times\:A\times\:A\times\:A$

  Chọn 1 học sinh lớp 10a, 1 học sinh lớp 12a vào vị trí 2 chỗ trống liền nhau

  $\to$Có $2.3.2!$ cách xếp

  Ba chỗ trống còn lại xếp 1 học sinh lớp 10a và 2 học sinh lớp 12a còn lại

  $\to$Có $3!$ cách xếp

  $\to $TH3 có : $2.3.2!.3!.5!$ cách xếp

  TH4: $A\times\:A\times \times\:A\times\:A\times\:A$

  TH5: $A\times\:A\times\:A\times \times\:A\times\:A$

  TH6: $A\times\:A\times\:A\times\:A\times\times\:A$

  Tương tự trường hợp 3

  $\to $ Số cách xếp thỏa mãn đề là $2.5!.5!+4.2.3.2!.3!.5!=63360$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )