Có bao nhiêu cấu tạo este đơn chức , mạch hở có 8,108% về khối lượng là hidro??

Question

Có bao nhiêu cấu tạo este đơn chức , mạch hở có 8,108% về khối lượng là hidro??

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-07-10T12:03:04+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:04:27+00:00

  Gọi este là CxHyO2.

  %H = y/(12x+y+32)=0,08108.

  36x + 96 = 34y.

  thử x = 1,2,3,4,…

  thấy x=3 và y=6 thỏa mãn.

  C3H6O2.   HCOOC2H5 và CH3COOCH3

   

  0
  2021-07-10T12:04:45+00:00

  Đáp án:

   Xem lại đề.

  Giải thích các bước giải:

  Gọi este có dạng \(C_xH_yO_2\) với \(y\) là số chẵn và \(x \geqslant 2\)

  Ta có:

  \({M_{este}} = 12x + y + 16.2 = 12x + y+32\)

  \( \to \% {m_H} = \frac{y}{{12x + y + 32}} = 8,108\% \)

  \( \to 12x + y + 32 = \frac{y}{{8,108\% }} = \frac{{37y}}{3} \to 12x + 32 = \frac{{34y}}{3}\)

  Vậy \(y\) chia hết cho 3 và chẵn nên là bội số của 6.

  Với \(y=6 \to x=3\)

  Vậy este là \(C_3H_6O_2\).

  Với \(y=12\) thấy \(x\) lẻ

  Với \(y=18\) thấy \(x\) lẻ

  Với \(y=24 \to x=20\)

  …..

  Nhận thấy với \(y\) là bội số của 12 thì sẽ có nghiệm \(x\)

  Câu này có vô số este nha em.

  CÒn nếu là este no đơn chức thì sẽ có CTPT thỏa mãn là \(C_3H_6O_2\)

  Có 2 CTCT

  \(HCOOCH_2CH_3\) và \(CH_3COOCH_3\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )