Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y=3/4*x^4 – (m-1)*x^2 – 1/4x^3 đồng biến trên khoảng (0;+{\displaystyle \infty }\infty )

Question

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y=3/4*x^4 – (m-1)*x^2 – 1/4x^3 đồng biến trên khoảng (0;+{\displaystyle \infty }\infty )

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-11-26T10:31:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:32:36+00:00

  $y=\dfrac{3}{4}x^4 – \dfrac{1}{4}x^3 – (m-1)x^2\\ y’=3x^3 – \dfrac{3}{4}x^2 – 2(m-1)x\\ =x(3x^2 – \dfrac{3}{4}x – 2(m-1))$

  Để $y=\dfrac{3}{4}x^4 – \dfrac{1}{4}x^3 – (m-1)x^2$  đồng biến trên khoảng $(0;+\displaystyle \infty )$

  thì $y’ \ge 0$

  $<=>3x^2 – \dfrac{3}{4}x – 2(m-1) \ge 0 \, \, \,  \forall x \in (0;+\displaystyle \infty )\\ <=>3x^2 – \dfrac{3}{4}x + 2 \ge 2m \, \, \, \forall x \in (0;+\displaystyle \infty )\\ <=>g(x)=\dfrac{3}{2}x^2 – \dfrac{3}{8}x + 1 \ge m \, \, \, \forall x \in (0;+\displaystyle \infty )\\ <=>min(g(x)) \ge m \, \, \, \forall x \in (0;+\displaystyle \infty )\\ g'(x)=3x-\dfrac{3}{8}\\ g'(x)=0<=>x=\dfrac{1}{8}$

  Vẽ BBT thấy $min(g(x))=\dfrac{125}{128}$

  $=>m \le \dfrac{125}{128}$ mà $m \in \mathbb{Z^*}$

  =>Không có giá trị nguyên dương của tham số m thoả mãn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )