Co giáo mua cho lớp 280 quyển sách gồm sách Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Số sách Toán, Tiếng Việt gấp 6 lần số sách Đạo đức . Nếu bớt số sách Tiếng Việt

Question

Co giáo mua cho lớp 280 quyển sách gồm sách Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Số sách Toán, Tiếng Việt gấp 6 lần số sách Đạo đức . Nếu bớt số sách Tiếng Việt đi 30 quyển thì số sách Tiếng Việt chỉ bằng 1/2 số sách Toán. Em hãy tính xem cô giáo mua mỗi loại sách bao nhiêu quyển?

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-13T20:48:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:49:35+00:00

  $\text{Số sách đạo đức là:}$
  $\text{280 : (6 + 1) × 1 = 40 (quyển)}$

  $\text{Tổng số sách toán và tiếng việt là:}$

  $\text{280 – 40 = 240 (quyển)}$

  $\text{Số sách tiếng việt là:}$
  $\text{(240 – 30) : (2 + 1) + 30 = 100 (quyển)}$

  $\text{Số sách toán là:}$

  $\text{240 – 100 = 140 (quyển)}$
  $\text{ĐS: 40 quyển ; 100 quyển và 140 quyển}$

  * Mem mem. Bài dễ :>> *

  0
  2021-09-13T20:50:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng số sách chiếm số lần sách đạo đức:

  `1+6` `=` `7` `(lần)`

  Số sách đạo đức là:

  `280` `:7` `=40` `(quyển)`

  Tổng số sách Toán và TV là:

  `280` `-40` `=240` `(quyển)`

  Khi bớt sách TV đi 30 quyển thì tổng số sách cx sẽ bớt đi 30 quyển

  Tổng số sách khi bớt đi 30 quyển là:

  `240-30` `=210` `(quyển)`

  Số sách Toán là:

  `210` `:(1+2)` x `2` `=140` `(quyển)`

  Số sách TV là:

  `240-140` `=100` `(quyển)`

  `Đáp` `số:` sách đạo đức: `40` `quyển`

                   sách toán: `140` `quyển`

                   sách TV `:100` `quyển`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )