có hai điện tích điểm q1=5.10^-9C và q2=-2.10^-8 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm trong không khí .hỏi phải đặt một điện tích thứ ba tại vị trí

Question

có hai điện tích điểm q1=5.10^-9C và q2=-2.10^-8 đặt tại hai điểm A và B cách nhau 20cm trong không khí .hỏi phải đặt một điện tích thứ ba tại vị trí nào để diện tích này nằm cân bằng ?

in progress 0
Ivy 3 phút 2021-09-07T07:29:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:31:39+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `20cm = 0,2m`
  `F = K .q1q2/r^2 = 9.10^9 .2.10^-8.10^-8/ 0.2^2 =4,5.10^-5 N`

  Xn hay nhất..

  `Chuly`

  0
  2021-09-07T07:31:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $\overrightarrow{F_{13}} = -\overrightarrow{F_{23}}$

  $\Rightarrow F_{13} = F_{23}$

  $\Leftrightarrow k\dfrac{\left | q_{1}q_{3} \right |}{r_{1}^{2}} = k\dfrac{\left | q_{2}q_{3} \right |}{r_{2}^{2}}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{r_{2}}{r_{1}} = \sqrt{\left | \dfrac{q_{2}}{q_{1}} \right |} = \sqrt{\dfrac{2.10^{-8}}{5.10^{-9}}} = 2$

  Có $\left\{\begin{matrix}r_{2} = 2r_{1}\\ r_{2} – r_{1} = AB = 20cm\end{matrix}\right. \Rightarrow \left\{\begin{matrix}r_{1} = 20cm\\ r_{2} = 40cm\end{matrix}\right.$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )