có hai điện tích q1=10^-8 C và q2=4.10^-8C đặt cách nhau r= 12cm. tính điện thế của điện trường gây ra bởi hai bởi hai điện tích trên tại điểm có cườn

Question

có hai điện tích q1=10^-8 C và q2=4.10^-8C đặt cách nhau r= 12cm. tính điện thế của điện trường gây ra bởi hai bởi hai điện tích trên tại điểm có cường độ diện trường bằng không

in progress 0
Peyton 1 tháng 2021-08-31T06:40:12+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:42:05+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {r_1} = 4cm\\
  {r_2} = 8cm
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Vì hai điện tích cùng dấu nên muốn cường độ điện trường bằng không thì cần đặt ở giữa 2 điện tích.

  \(\begin{array}{l}
  {E_1} = {E_2}\\
   \Rightarrow k\dfrac{{|{q_1}|}}{{r_1^2}} = k\dfrac{{|{q_2}|}}{{r_2^2}}\\
   \Rightarrow \dfrac{{r_1^2}}{{r_2^2}} = |\dfrac{{{q_1}}}{{{q_2}}}| = \dfrac{{{{10}^{ – 8}}}}{{{{4.10}^{ – 8}}}} = \dfrac{1}{4}\\
   \Rightarrow \dfrac{{{r_1}}}{{{r_2}}} = \frac{1}{2}\\
  \left. \begin{array}{l}
   \Rightarrow {r_2} = 2{r_1}\\
  {r_1} + {r_2} = r = 12
  \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {r_1} = 4cm\\
  {r_2} = 8cm
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )