có hai nhóm tế bào mầm. nhóm 11 nguyên phân 3 đợt tạo thành các tế bào sinh tinh các tế bào này đều giảm phân tạo thành 64 tinh trùng. nhóm 2 nguyên p

Question

có hai nhóm tế bào mầm. nhóm 11 nguyên phân 3 đợt tạo thành các tế bào sinh tinh các tế bào này đều giảm phân tạo thành 64 tinh trùng. nhóm 2 nguyên phân 3 đợt tạo thành các tế bào sinh trứng, các tế bào này đều giảm phân tạo thành 32 trứng
a)xác định số tế bào sinh tinh và sinh trứng
b) xác định tế bào mầm của mỗi nhóm

in progress 0
Eva 1 năm 2021-11-26T10:12:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:13:10+00:00

  gọi số tb mam của hai nhóm lần lượt là a,b

  ta có: $2^{3}$.4.64

  a=2

  Số tb sinh tinh nam là:

  64:4=16

  b=4

  Số tế bào trứng là:4

  0
  2021-11-26T10:13:47+00:00

  Đáp án: 1. Số tế bào mần của nhóm 1 trước giảm phân là 64/4=16 tế bào

  Gọi x là số tế bào sinh tinh trước nguyên phân : sau 3 lần nguyên phân tạo ra 16 tế bào con

  Ta có x *2^3=16 suy ra x=2

  Nhóm 2 số tế nào sinh trứng trước giảm phân là 32:

  gọi y là tế bào sinh trứng trước nguyên phân , sau 3 lần nguyên phân tạo ra 32 tế bào

  ta có y*2^3=32 suy ra y=4

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )