Có hai thúng trứng kém nhau 15 quả.Tìm số trứng ở mỗi thúng bt rằng 2/3 số trứng ở thúng 1 bằng 3/7 số trứng ở thúng 2. giúp nhanh nha

Question

Có hai thúng trứng kém nhau 15 quả.Tìm số trứng ở mỗi thúng bt rằng 2/3 số trứng ở thúng 1 bằng 3/7 số trứng ở thúng 2.
giúp nhanh nha

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-07-11T23:55:37+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:56:51+00:00

  Theo bài ra, `2/3` số trứng ở thúng thứ nhất bằng `3/7` số trứng ở thúng thứ hai. Tức là `6/9` số trứng thúng thứ nhất bằng `6/14` số trứng thúng thứ hai.

  Coi số trứng thúng thứ nhất bằng `9` phần bằng nhau thì thúng thứ hai là `14` phần như thế.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  `14 – 9 = 5` (phần)

  Thúng thứ nhất là:

  `15 : 5 + 9 = 27` (quả)

  Thúng thứ hai là:

  `27 + 15 = 42` (quả)

  Đáp số: `27` quả và `42` quả

  0
  2021-07-11T23:57:09+00:00

  Tỉ số trứng giữa thùng 1 và thùng 2 là :

  `3/7 : 2/3 = 9/14`

  Coi số trứng ở thùng 1 là 9 phần thì số trứng ở thùng 2 là 14 phần như thế

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  14 – 9 = 5 ( phần )

  Số trứng ở thùng 1 là :

  15 : 5 × 9 = 27 ( quả )

  Số trứng ở thùng 2 là :

  27 + 15 = 42 ( quả )

                 Đáp số : Thùng 1 : 27 quả

                                Thùng 2 : 42 quả

  `#dtkc`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )