Có một xe ô tô chuyển động 7,2km/h, sau 3s xe đạt vận tốc là 28,8km/h. Tính quãng đường a) 5s đầu b) ở giây thứ 5

Question

Có một xe ô tô chuyển động 7,2km/h, sau 3s xe đạt vận tốc là 28,8km/h. Tính quãng đường
a) 5s đầu
b) ở giây thứ 5

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-08-31T17:30:56+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:32:05+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.{s_5} = 35m\\
  b.s = 11m
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  7,2km/h=2m/s

  28,8km/h=8m/s

  a.

  Gia tốc của xe là:

  \(a = \dfrac{{v – {v_0}}}{t} = \dfrac{{8 – 2}}{3} = 2m/{s^2}\)

  Quảng đường 5s đầu đi được là:

  \({s_5} = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2} = 2.5 + 0,{5.2.5^2} = 35m\)

  b,

  Quảng đường đi được sau 4s là:

  \({s_4} = {v_0}t + \dfrac{1}{2}a{t^2} = 2.4 + 0,{5.2.4^2} = 24m\)

  Quảng đường trong giây thứ 5 là:

  \(s = {s_5} – {s_4} = 35 – 24 = 11m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )