Có thể cho tôi những bài toán để ra thi học kì 1 được không

Question

Có thể cho tôi những bài toán để ra thi học kì 1 được không

in progress 0
Mackenzie 1 tháng 2021-09-12T23:23:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:25:10+00:00

  Bài 2: Đúng ghi Đ; sai ghi S (1 đ)

  a/- 5 tấn 15 kg = 5015 kg

  b/- 4 phút 20 giây = 420 giây

  c/- Một nửa thế kỉ và sáu năm = 560 năm

  d/- Năm nhuận có 366 ngày

  Bài 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

  a) Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là (0,5 đ)

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

  A. đường cao AH

  B. đường cao AC

  C. đường cao BC

  D. đường cao AB

  b) Tứ giác ABCD (hình bên) nối ý đúng cho tên các góc (0,5 đ)

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

  A. góc đỉnh A

  1. góc vuông

  B. góc đỉnh B

  2. góc vuông

  C. góc đỉnh C

  3. góc tù

  D. góc đỉnh D

  4. góc nhọn

  PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

  Câu 1- Đặt tính rồi tính: (2 đ)

  A.372549 + 459521

  B. 920460 – 510754

  C. 2713 x 205

  D. 1980 : 15

  Câu 2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện: (1 đ)

  a/- 20 x 190 x 50 =

  b/- 769 x 85 – 769 x 75

  Câu 3- Khối lớp Bốn của một trường Tiểu học có 4 lớp Bốn, trong đó có 2 lớp mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại mỗi lớp có 33 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? (1đ)

  Câu 4-Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là 101. Tìm 5 số đó? (1đ)

  Câu 8:

  (0,5 đ). Viết chữ số thích hợp vào ô trống (M3)

  a) 5 tấn 175kg > 5…75kg b) …. tấn 750kg = 2750kg

  Câu 9:(1 đ) Hãy viết tên các góc trong hình tứ giác ABCD (như hình vẽ bên) (M2)

  Đề thi học kì 1 lớp 4

  B/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (5 điểm)

  Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)

  a. 186 954 + 247 436

  b. 839 084 – 246 937

  c. 428 x 39

  d. 4935 : 44

  Bài 2: (2 điểm) Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? (M3)

  Bài 3: (1 điểm) Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (M4)

  0
  2021-09-12T23:25:23+00:00

  Đáp án:

  : Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

  a) Tam giác ABC (hình bên) có đường cao là (0,5 đ)

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

  A. đường cao AH

  B. đường cao AC

  C. đường cao BC

  D. đường cao AB

  b) Tứ giác ABCD (hình bên) nối ý đúng cho tên các góc (0,5 đ)

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

  A. góc đỉnh A

  1. góc vuông

  B. góc đỉnh B

  2. góc vuông

  C. góc đỉnh C

  3. góc tù

  D. góc đỉnh D

  4. góc nhọn

  PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

  Câu 1- Đặt tính rồi tính: (2 đ)

  A.372549 + 459521

  B. 920460 – 510754

  C. 2713 x 205

  D. 1980 : 15

  Câu 2- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện: (1 đ)

  a/- 20 x 190 x 50 =

  b/- 769 x 85 – 769 x 75

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )