Con đường cách mạng nc ta do chủ tịch HCM tìm thấy liên quan đến 1 quốc tế. Đó là quốc tế cộng sản. Hãy nêu hoàn cảnh ra đời, diến biến , hoạt động, k

Question

Con đường cách mạng nc ta do chủ tịch HCM tìm thấy liên quan đến 1 quốc tế. Đó là quốc tế cộng sản. Hãy nêu hoàn cảnh ra đời, diến biến , hoạt động, kết quả, ý nghĩa của quốc tế đó

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-09-09T13:24:09+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:25:18+00:00

   Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là một yêu cầu khách quan và bức thiết của phong trào công nhân và cách mạng thế giới lúc này. Những tiền đề dẫn tới sự ra đời của Quốc tế Cộng sản là thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nhiều đảng Cộng sản. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã có công lao to lớn trong việc thành lập Quốc tế Cộng sản. Ngày 2-3-1919, Đại hội thành lập Quốc tế Cộng sản (gọi tắt là Quốc tế II) đã khai mạc ở Mat-xcơ-va. Đây là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bảy lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kì phát triển của cách mạng thế giới. Lý do Quốc tế cộng sản quyết định thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít ở mỗi nước là do:

  + Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933 và sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít đe dọa sự ổn định, hòa bình và an ninh nhân loại.

  + Trước nguy cơ phát triển của chủ nghĩa phát xít, Quốc tế Cộng sản đã kêu gọi nhân dân các nước thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít. Việc thành lập một Mặt trận nhân dân để đoàn kết nhân dân các nước chống kẻ thù chung là chủ nghĩa phát xít là cần thiết. 

  Do vậy, Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

  – Sự ra đời của Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 có tác động tích cực đến cách mạng Việt Nam: Mặt trận thực hiện nhiều chính sách tiến bộ ở các thuộc địa: thả tù chính trị, tự do hội họp,… tạo điều kiện cho lực lượng cách mạng ở nước ta phục hồi sau thời kì bị thực dân Pháp khủng bố.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )