Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường nào Nêu đặc điểm của nó

Question

Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường nào Nêu đặc điểm của nó

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-21T18:55:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T18:56:30+00:00

  con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường:  chủ nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga. Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là con đường đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. 

  đặc điểm của con đường chủ nghĩa Mác – Lênin

  Chủ nghĩa Marx–Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân 

  Chủ nghĩa Mác ­Lê­nin là chủ nghĩa chân chính nhất, khoa học nhất, cách mạng nhất

  Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng.

  Con đường của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin là lật đổ chế độ tư sản, giải phóng giai cấp công nhân tiến lên Xã hội chủ nghĩa

  chúc bạn hok tốt

  0
  2021-09-21T18:57:04+00:00

  Con đườngcứu nước của Nguyễn Ái Quốc tìm ra cho dân tộc Việt Nam là con đường:con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là con đường đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. 

  Đặc điểm:

  Con đường nay là con đường cách mạng mới từ khi nhà nước ta thành lập tới nay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )