Công cơ học (Công thức, ý nghĩa của đại lượng trong công thức, yếu tố phụ thuộc). Công suất (Định nghĩa, công thức, đơn vị)

Question

Công cơ học (Công thức, ý nghĩa của đại lượng trong công thức, yếu tố phụ thuộc).
Công suất (Định nghĩa, công thức, đơn vị)

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-17T02:20:11+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:21:58+00:00

  Công thức tính công:

  A=F.s

  Trong đó:

  A là công của lực F (J)

  F là lực tác dụng lên vật (N)

  s là quãng đường vật dịch chuyển theo phương của lực F (m)

  Công cơ học phụ thuộc vào:

  – Quãng đường vật dịch chuyển

  – Khối lượng của vật

  Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.

  Công thức: P=A/t

  Trong đó:

  A là công cơ học (J)

  P là công suất (W)

  t là thời gian thực hiện công (s)

  Đơn vị của công suất là W, kW, MW

  1kW=1000W

  1MW=1000kW=1000000W

   

  0
  2021-09-17T02:21:58+00:00

  $A=F.s$

  $A:công(J)$

  $F: lực$ $tác$ $dụng(N)$

  $s: quãng$ $đường$ $vật$ $di$ $chuyển$ $khi$ $thực$ $hiện(m)$

  $Phụ$ $thuộc$ $vào$ $lực$ $và$ $quãng$ $đường$

  $Công$ $suất$ $là$ $một$ $đại$ $lượng$ $cho$ $biết$ $công$ $được$ $thực$ $hiện$ $trong$ $một$ $khoảng$ $thời$ $gian$ $t.$

  $P=\dfrac At$

  $P: công$ $suất(J/s)$

  $A: công$ $thực$ $hiện$ $được(J)$

  $t: thời$ $gian$ $thực$ $hiện(s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )