Công nhân A gia công ngày thứ nhất được 20 sản phẩm ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất 11 sản phẩm ngày thứ ba chỉ bằng 1/3 tổng sản phẩm của ngày t

Question

Công nhân A gia công ngày thứ nhất được 20 sản phẩm ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất 11 sản phẩm ngày thứ ba chỉ bằng 1/3 tổng sản phẩm của ngày thứ nhất và thứ hai . Hỏi tổng sản phẩm công nhân A đã gia công được trong ba ngày

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-08-17T13:06:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:08:04+00:00

  $\text{Số sản phẩm công nhân A gia công được trong ngày thứ hai là:}$
   $\text{20 + 11 = 31 (sản phẩm)}$

  $\text{Số sản phẩm công nhân A gia công được trong ngày thứ ba là:}$

   $\text{$\dfrac{1}{3}\times(31 + 20) = 17$ (sản phẩm)}$

  $\text{Tổng số sản phẩm công nhân A đã gia công trong ba ngày là:}$

   $\text{20 + 11 + 17 = 68 (sản phẩm)}$

  0
  2021-08-17T13:08:10+00:00

  Đáp án:68 sản phẩm 

   

  Giải thích các bước giải:

   Số sản phẩm ngày thứ 2 công nhân gia công là 

  20+11=31(sản phẩm )

  Số sản phẩm ngày thứ 3 công nhân gia công là 

  (20+31)×1/3=17(sản phẩm)

  Tổng sản phẩm công nhân a gia công trong 3 ngày là 

  20+31+17=68(sản phẩm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )