Công thức =MAX(6,AVERAGE(9,8),MIN(9,5)), cho kết quả *

Question

Công thức =MAX(6,AVERAGE(9,8),MIN(9,5)), cho kết quả *

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-13T13:24:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:26:07+00:00

  =AVERAGE(9,8)= 8,5

  =MIN(9,5)=5

  0
  2021-08-13T13:26:23+00:00

  =AVERAGE(9,8)= 8,5   là trung bình cộng giữa 9 và 8 khi dùng lệnh này 

  =MIN(9,5)=5 đây là số nhỏ nhất giữa 9 và 5 khi dùng lệnh này 

  =MAX(6,AVERAGE(9,8)MIN(9,5)) = 8,5 đây là số lớn nhất giữa 6, 8.5 và 5 khi dùng lệnh này 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )