công ty cổ phần Thái Hưng làm chủ đầu tư có diện tích đất hơn 354230 m2 . trong đó, đất công cộng chiếm tỉ lệ 6,1% tổng diện tích, đất trường học chiế

Question

công ty cổ phần Thái Hưng làm chủ đầu tư có diện tích đất hơn 354230 m2 . trong đó, đất công cộng chiếm tỉ lệ 6,1% tổng diện tích, đất trường học chiếm 3,19% tổng diện tích đất, còn lại là đất ở, …biết đất ở có diện tích 125000m2
a) diện tích đất công cộng :……m2 ?
b) diện tích đất xây trường học :….m2 ?
c) diện tích đất ở chiếm bao nhiêu phần trăm ?( lấy kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

in progress 0
Reese 2 năm 2021-07-20T14:15:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T14:17:17+00:00

  a)Diện tích đất công cộng là:

       $354230:100\times6,1=21608,03$ ($m^{2}$ )

  b)Diện tích đất xây trường học là:

       $354230:100\times3,19=11299,937$ ($m^{2}$ )

  c) Diện tích đất ở chiếm số phần trăm là:

       $125000:354230=0,35=35$%

          ĐS: a) $21608,03$$m^{2}$ ;b) $11299,937$$m^{2}$; c)$35$%

   

  0
  2021-07-20T14:17:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   khu đất công cộng là:

     354230:100×6,1=21608,03(m2)

  khu đất xây trường học là:

         354230:100×3,19==11299,937(m2)

  diện tích đất chiêms số phần trăm là:

  125000:354230=0,35;0,35=35%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )