công ty ủng hộ bộ y tế 88000 khẩu trang để hoàn thành kế hoạch sớm mỗi ngày xưởng phải may hơn 1000 khẩu trang so vs kế hoạch . 4 ngày trước khi hết h

Question

công ty ủng hộ bộ y tế 88000 khẩu trang để hoàn thành kế hoạch sớm mỗi ngày xưởng phải may hơn 1000 khẩu trang so vs kế hoạch . 4 ngày trước khi hết hạn đã may được 63000 khẩu trang . hỏi theo kế hoạch mỗi ngày sưởng may bao nhiêu khẩu trang

in progress 0
Amaya 8 phút 2021-10-04T05:07:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T05:09:06+00:00

  Đáp án: gọi số khẩu trang mỗi ngày xưởng đó may là x ( khẩu trang ), x>0
   số khẩu trang mỗi ngày xưởng đó may thực tế là : x + 1000 ( khẩu trang ) 
   số ngày để làm 88000 khẩu trang là : 88000/x ( ngày ) 
   số ngày để may được 63000 khẩu trang là : 63000/(x+1000) ( ngày )
  vì trước 4 ngày xưởng đã làm đc 63000 khẩu trang nên ta có pt
  88000/x – 63000/(x+1000) = 4
  <=> 4x^2 – 21000x – 88000000=0
  <=> x1= -2750 (ktm) ; x2=8000(tm)
  Vậy theo kế hoạch mỗi ngày xưởng đó may 8000 khẩu trang

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )