crackinh hoàn toàn một hỗn hợp X gồm 2 ankan (cả hai đệ tham phản ứng crackinh) với tỉ lệ mol 1:1 thu được hỗn hợp Y (chỉ ankan và anken) có tỉ khối

Question

crackinh hoàn toàn một hỗn hợp X gồm 2 ankan (cả hai đệ tham phản ứng crackinh) với tỉ lệ mol 1:1 thu được hỗn hợp Y (chỉ ankan và anken) có tỉ khối so với H2 là 12,75. Xác định công thức hai ankan trong X

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-12T02:52:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:53:33+00:00

  $\overline{M}_Y=12,75.2=25,5$

  Xét 1 mol mỗi ankan ban đầu.

  $\Rightarrow n^0_{\text{ankan}}=2(mol)$

  Sau phản ứng chỉ thu được ankan, anken.

  $\Rightarrow n_{\text{ankan}}=n_{\text{anken}}=2(mol)$

  $\Rightarrow m_X=m_Y=25,5.4=102g$

  Gọi CTTQ 2 ankan: $C_nH_{2n+2}, C_mH_{2m+2}$

  $\Rightarrow 1(.14n+2)+1.(14m+2)=102$

  $\Leftrightarrow m+n=7$

  $\Rightarrow m=3; n=4$

  Vậy 2 ankan là $C_3H_8, C_4H_{10}$

  0
  2021-08-12T02:54:21+00:00

  Đáp án:

  \(C_3H_8\) và \(C_4H_{10}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức chung của 2 ankan là \(C_{m+n}H_{2m+2n+2}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({C_{m + n}}{H_{2m + 2n + 2}}\xrightarrow{{cracking}}{C_m}{H_{2m + 2}} + {C_n}{H_{2n}}\)

  Ta có:

  \({m_X} = {m_Y};{n_Y} = 2{n_X} \to {M_X} = 2{M_Y} = 2.12,75{M_{{H_2}}} = 2.12,75.2 = 51\)

  \( \to 12.(m + n) + 2m + 2n + 2 = 51 \to m + n = 3,5\)

  Vì ankan cracking được tạo ankan và anken phải có ít nhất là \(3C\) nên một ankan là \(C_3H_8\)

  Vì 2 ankan có tỉ lệ mol 1:1 nên 3,5 là trung bình cộng của số \(C\) của 2 ankan.

  Vậy ankan còn lại có 4 \(C\).

  2 ankan là \(C_3H_8\) và \(C_4H_{10}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )