Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2 , ch4,c2h4,c2h6,c3h6,c4h8 và bình chưa bị craking . Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm tr

Question

Craking n-butan thu được 35 mol hỗn hợp A gồm H2 , ch4,c2h4,c2h6,c3h6,c4h8 và bình chưa bị craking . Giả sử chỉ có các phản ứng tạo ra các sản phẩm trên . Cho A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20mol khí . Nếu đót cháy hoàn toàn A thì thu được x mol CO2. Tính hiệu xuất phản ứng tạo hỗn hợp A.

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-07-28T16:01:12+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T16:03:00+00:00

  Đáp án:

  \(H  = 75\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Trong \(A\) coi \(H_2\) như là một ankan có 0 \(C\).

  Sơ đồ :

  \({C_4}{H_{10}}\xrightarrow{{cracking}}ankan + anken\)

  Dẫn hỗn hợp khí trên qua brom thì anken phản ứng, khí thoát ra là ankan.

  Ta có:

  \({n_{ankan}} = {n_{ankan{\text{ mới tạo ra}}}} + {n_{{C_4}{H_{10{\text{ dư}}}}}} = {n_A} = 20{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{anken}} = {n_A} – {n_{ankan}} = 35 – 20 = 15{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{{C_4}{H_{10{\text{ phản ứng}}}}}}\)

  Suy ra hiệu suất:

  \(H = \frac{{15}}{{20}} = 75\% \)

  0
  2021-07-28T16:03:00+00:00

  Đáp án:

   75%

  Giải thích các bước giải:

  C4H10 => C4H8 + H2 (1) 

  C4H10 => C3H6 + CH4 (2) 

  C4H10 => C2H4 + C2H6 (3) 

  Sau phản ứng còn C4H10 dư 

  từ (1), (2), (3): 

  n C4H8 = n H2 

  n C3H6 = n CH4 

  n C2H4 = n C2H6 

  và n C4H8 + n C3H6 + n C2H4 = n H2 + n CH4 + n C2H6 = n C4H10 đã bị cracking. 

  n anken bị dung dịch Br2 giữ lại = 35 – 20 = 15 mol –> n C4H10 dư = 20 – 15 = 5 mol 

  => n C4H10 ban đầu = 5 + 15 = 20 mol 

  => hiệu suất phản ứng = 15 x100%/20 = 75%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )