Cu có 2 đồng vị bền .đồng vị thứ nhất có 29p ,36N và chiếm 30,8%.đồng vị thứ hai ít hơn đồng vị thứ nhất 2N Tính nguyên tử khối trung bình của cu

Question

Cu có 2 đồng vị bền .đồng vị thứ nhất có 29p ,36N và chiếm 30,8%.đồng vị thứ hai ít hơn đồng vị thứ nhất 2N
Tính nguyên tử khối trung bình của cu

in progress 0
Ximena 19 phút 2021-09-15T09:58:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:59:34+00:00

  Số khối đồng vị 1:

  $A_1=29+36=65$  

  Số khối đồng vị 2:

  $A_2=65-2=63$ 

  $\Rightarrow \overline{M}_{Cu}=65.30,8\%+63.(100-30,8)\%=63,616$

  0
  2021-09-15T10:00:09+00:00

  Đáp án: $63,616_{}$ 

  Giải thích các bước giải:

   Số notron của đồng vị thứ hai: $36N-2N=34N_{}$ 

   Số phần trăm của đồng vị thứ hai: $100-30,8=69,2_{}$ $($%$)$

   Số khối của đồng vị thứ nhất: $A_1=(Z+N)_{}$ mà $(Z=p)$ ⇒ $A_{1}=29+36=65$ 

  Mà trong đồng vị thì các số $Z$ trong các đồng vị là bằng nhau.

  Số khối của đồng vị thứ hai là: $A_{2}=Z+N=29+34=63$ 

  Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình ta có:

      $A_{}$ (có dấu gạch trên đầu) = $\dfrac{A_1.x_1+A_x.x_2}{100}$ 

                                                      = $\dfrac{65.30,8+63.69,2}{100}$ 

                                                      = $63,616_{}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )