Cu có hai đồng vị bền trong tự nhiên là A1, 29 Cu và A2,29 Cu. Trong đó đồng vị thứ nhất chiếm 27% đồng vị thứ hai hơn đồng vị thứ nhất hai hạt notron

Question

Cu có hai đồng vị bền trong tự nhiên là A1, 29 Cu và A2,29 Cu. Trong đó đồng vị thứ nhất chiếm 27% đồng vị thứ hai hơn đồng vị thứ nhất hai hạt notron. Tính A1 và A2 biết 0,5 mol Cu có khối lượng là 31,77g

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-16T07:19:20+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:20:23+00:00

  Đáp án:

  \({A_1}:{}_{29}^{62}Cu;{A_2}:{}_{29}^{64}Cu\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \overline {{M_{Cu}}}  = \dfrac{{31,77}}{{0,5}} = 63,54\\
  \% {A_2} = 100 – 27 = 73\% \\
  \text{ Gọi số khối của đồng vị thứ nhất là x}\\
  {M_{{A_2}}} = x + 2\\
   \Rightarrow \dfrac{{27 \times x + 73 \times (x + 2)}}{{100}} = 63,54\\
   \Rightarrow x = 62\\
   \Rightarrow {A_1}:{}_{29}^{62}Cu;{A_2}:{}_{29}^{64}Cu
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )