Cửa hàng có một số hộp kẹo đã bán hết trong ngày.Buổi sáng bán 4/9 số hộp kẹo và 5 hộp.Buổi chiều bán được 3/5 số hộp kẹo và còn lại 2 hộp.Buổi tối bá

Question

Cửa hàng có một số hộp kẹo đã bán hết trong ngày.Buổi sáng bán 4/9 số hộp kẹo và 5 hộp.Buổi chiều bán được 3/5 số hộp kẹo và còn lại 2 hộp.Buổi tối bán 5/6 số hộp kẹo còn lại sau buổi chiều và 6 hộp cuối cùng.Hỏi của hàng đã bán tất cả bao nhiêu hộp kẹo?
Giải theo cách của lớp 5!!!

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-12T07:51:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T07:52:09+00:00

  Phân số tương ứng với 6 hộp kẹo là:

  1 – $\dfrac{5}{6}$ = $\dfrac{1}{6}$(số kẹo)

  Sau lần bán thứ hai còn lại số kẹo là:
  6 : $\dfrac{1}{6}$ = 36 (hộp)

  Số kẹo còn lại sau lần bán thứ nhất là:

  (36 + 2) : (1 – $\dfrac{3}{5}$) = 95 (hộp)

  Cửa hàng đã bán số kẹo là:

  (95 + 5) : (1 – $\dfrac{4}{9}$ = 180 (hộp)

  ĐS: 180 hộp

  0
  2021-09-12T07:52:48+00:00

  Phân số chỉ 6 hộp kẹo so với số kẹo còn lại sau lần bán thứ hai là:

        $1-\dfrac{5}{6}=\dfrac{1}{6}$ 

  Số hộp kẹo còn lại sau khi bán lần hai là:

        $6:\dfrac{1}{6}=36$ (hộp)

  Sau khi bán lần thứ nhất còn lại số hộp kẹo là:

         $(36+2):(1-\dfrac{3}{5})=95$ (hộp)

  Cửa hàng đã bán số hộp kẹo là:

          $(95+5):(1-\dfrac{4}{9})=180$ (hộp)

                          Đáp số: $180$ hộp

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )