Cùng 1 lúc tại 2 điểm A,B cách nhau 500 m ô tô qua Á với vận tốc ko đổi 54 km/ h về B tại B mô tô xuất phát 0 vận tốc đầu đi về A chuyển động nhanh dầ

Question

Cùng 1 lúc tại 2 điểm A,B cách nhau 500 m ô tô qua Á với vận tốc ko đổi 54 km/ h về B tại B mô tô xuất phát 0 vận tốc đầu đi về A chuyển động nhanh dần đều sau cho sau 10 s vận tốc xe đạt 36 km / h
a ) tìm a của 2 xe
b ) viết pt chuyển động của 2 xe
C ) thời điểm 2 xe có cùng vận tốc cách vận gốc toạ độ bảo xa

in progress 0
Kylie 5 ngày 2021-12-06T14:25:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:26:43+00:00

  a)

  + Xe ô tô qua A với vận tốc không đổi 54km/h

  → Chuyển động của ô tô qua A là chuyển động thẳng đều nên gia tốc \({a_A} = 0\)

  + Xe ô tô qua B có:

  \(\left\{ \matrix{

  {v_0} = 0 \hfill \cr

  v = 36km/h = 10m/s \hfill \cr

  t = 10s \hfill \cr} \right. \Rightarrow a = {{v – {v_0}} \over t} = 1m/{s^2}\)

  b)

  Chọn gốc toạ độ tại B, trục toạ độ trùng với đường thẳng nối A và B; chiều dương là chiều từ B đến A; gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu xuất phát.

  + Xe A có:

  \(\left\{ \matrix{

  {x_{0A}} = 500m \hfill \cr

  {v_A} = – 54km/h = – 15m/s \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_A} = {x_{0A}} + {v_A}t = 500 – 15t{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} \left( m \right)\)

  + Xe B có:

  \(\left\{ \matrix{

  {x_{0B}} = 0 \hfill \cr

  {v_{0B}} = 0 \hfill \cr

  {a_B} = 1m/{s^2} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {x_B} = {x_{0B}} + {v_{0B}}t + {1 \over 2}{a_B}{t^2} = 0,5{t^2}\,\,\left( m \right)\)

  c)

  Phương trình vận tốc của xe B là:

  \({v_B} = {v_{0B}} + at = t\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Vận tốc của xe A luôn là: \({v_A} = – 54km/h = – 15m/s\)

  Thời điểm hai xe có cùng độ lớn vận tốc là:

  \(\left| {{v_B}} \right| = \left| {{v_A}} \right| \Leftrightarrow t = 15s\)

  Khi đó:

  \(\left\{ \matrix{

  {x_A} = 500 – 15.15 = 275m \hfill \cr

  {x_B} = {0,5.15^2} = 112,5m \hfill \cr} \right.\)

  Vận tốc của xe A luôn là 15m/s.

  Phương trình vận tốc của xe B là: \({v_B} = {v_{0B}} + at = t\,\,\left( {m/s} \right)\)

  Hai xe có cùng vận tốc khi:

  \(\left| {{v_B}} \right| = \left| {{v_A}} \right| = 15m/s \Leftrightarrow \left| t \right| = 15\,\,\left( s \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )