Cứu mình với!!!! Hoàn thành các pthh và cho biết tỉ lệ a)Al(OH)3+H2SO4->Al2(SO4)5+? b)P2O5+?->H2PO4 c)Fe+CuSO4->Cu +?

Question

Cứu mình với!!!!
Hoàn thành các pthh và cho biết tỉ lệ
a)Al(OH)3+H2SO4->Al2(SO4)5+?
b)P2O5+?->H2PO4
c)Fe+CuSO4->Cu +?

in progress 0
Liliana 5 ngày 2021-12-07T18:43:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:44:23+00:00

  a) 2Al(OH)3 + 3H2SO4 –> Al2(SO4)3 + 6H2O

  Tỉ lệ: 2 – 3 – 1 – 6

  b) P2O5 + 3H2O –> 2H3PO4

  Tỉ lệ: 1 – 3 – 2

  c) Fe + CuSO4 –> FeSO4 + Cu

  Tỉ lệ: 1 – 1 – 1 – 1  

   

  0
  2021-12-07T18:44:41+00:00

  Đáp án:

  a/ 2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

  Tỉ lệ: 2 – 3 – 1 – 6

  b/ P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

  Tỉ lệ: 1 – 3 – 2

  c/ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

  Tỉ lệ: 1 – 1 – 1 – 1  

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )