d đi qua điểm M ( x;y) có vtpt là (5,1)

Question

d đi qua điểm M ( x;y) có vtpt là (5,1)

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-11-01T13:59:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:00:31+00:00

  Đáp án:

  (d): \(5x + y – 5{x_0} – {y_0} = 0\)

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình tổng quát đường thẳng (d) đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) và có \(vtpt:\overrightarrow n  = \left( {5;1} \right)\)

  \(\begin{array}{l}
  5\left( {x – {x_0}} \right) + \left( {y – {y_0}} \right) = 0\\
   \to 5x + y – 5{x_0} – {y_0} = 0
  \end{array}\)

  Phương trình tham số đường thẳng (d) đi qua \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) và có \(vtcp:\overrightarrow u  = \left( {1;-5} \right)\)

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = {x_0} + t\\
  y = {y_0} – 5t
  \end{array} \right.\)

  0
  2021-11-01T14:01:02+00:00

  Phương trình đường thẳng d đi qua $M(x_M;y_M)$, vtpt $(5;1)$:

  $d: 5(x-x_M)+y-y_M=0$

  $\Leftrightarrow 5x+y-5x_M-y_M=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )