Đa thức A= x ² – y ² + 2x + 1 có giá trị bằng 0 khi

Question

Đa thức A= x ² – y ² + 2x + 1 có giá trị bằng 0 khi

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-16T07:11:23+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:12:43+00:00

  Đáp án:

  x ±y=-1

  các bước giải:

  x ²-y ³+2x+1

  =(x ²+2x+1)-y ²

  =(x+1) ²-y ²

  =(x+1-y)(x+1+y)

  Mà A=0

  ⇒x+1-y=0 hoặc x+1+y=0

  ⇒x ±y=-1

  0
  2021-09-16T07:12:46+00:00

  A= x ² – y ² + 2x + 1

  A=(x^2+2x+1)-y^2

  A=(x+1)^2-y^2

  A=(x+1-y)(x+1+y)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )