đặc điểm nào là quan trọng nhất trong đời sống kinh tế của các nước tư bản của thế kỷ 19 – thế kỷ 20?

Question

đặc điểm nào là quan trọng nhất trong đời sống kinh tế của các nước tư bản của thế kỷ 19 – thế kỷ 20?

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-03T16:19:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:21:46+00:00

  Những chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc cuối kỉ XIX – đầu thế kỉ XX bao gồm hai nội dung:

  – Sự hình thành các công ty độc quyền.

  – Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.

  Trong đó, chuyển biến quan trọng ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của các nước tư cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đó là quá trình đẩy mạnh xâm lược thuộc địa của các nước đế quốc. Điều này có ảnh hưởng đến:

  – Số vốn đầu tư và chi phí cho quá trình xâm lược thuộc địa là rất lớn.

  – Nếu thành công thu nhiều lợi nhuận nhưng nếu thất bại thì tổn thất nặng nề.

  – Hơn nữa, sự đấu đá giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa đang diễn ra gay gắt, do các nước đế quốc trẻ đến muộn khi “thế giới đã bị phân chia xong”.

  0
  2021-09-03T16:21:51+00:00

  Những đặc điểm quan trọng trong đời sống kinh tế của các nước tư bản cuối kỉ XIX – đầu thế kỉ XX bao gồm hai nội dung:

  – Sự hình thành các công ty độc quyền.

  – Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới.

  – quá trình đẩy mạnh xâm lược thuộc địa của các nước đế quốc điều này có ảnh hưởng đến:

  + Số vốn đầu tư và chi phí cho quá trình xâm lược thuộc địa là rất lớn.

  + Nếu thành công thu nhiều lợi nhuận nhưng nếu thất bại thì tổn thất nặng nề.

  + Hơn nữa, sự đấu đá giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa đang diễn ra gay gắt, do các nước đế quốc trẻ đến muộn khi “thế giới đã bị phân chia xong”.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )