Đặc điểm ngữ pháp của danh từ? Giải hộ mình vs!

Question

Đặc điểm ngữ pháp của danh từ? Giải hộ mình vs!

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-09T21:32:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T21:34:03+00:00

  Danh từ là những từ chỉ người , vật , hiện tượng , khía niệm ,……

  Danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng pwr phía trước , các từ này , ấy , đó ,…….ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm danh từ 

  Chức vụ điển hình trong câu cảu danh từ là chủ ngữ . Khi làm vị ngữ , danh từ cần có từ là đứng trước .

  Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng . Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật . Danh từ riêng là tên riêng của từng người , từng vật , từng địa phương ,……..

  Khi viết danh từ riêng , ta phải viết hoa chữ  cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên đó , cụ thể : 

  – Đối với tên người , tên địa lí Việt Nam và tên người tên địa lí nước ngoài phiên âm qua âm Hán Việt : viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng .

  – Đối với tên người , tên địa lí nước ngoài phiên âm trực tiếp ( không qua âm Hán Việt ) : viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó ; nếu một bộ phận gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối .

  Tên riêng của các cơ quan , tổ chức , các giải thưởng , danh hiệu , huân chương ,…… thường là một cụm từ . Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đều được viết hoa .

  Ko copy ????

  Ko spam 

  @tranloctan3434

  Cho mình ctlhn + cảm ơn + vote 5*

  0
  2021-10-09T21:34:10+00:00

  CHỨC NĂNG NGỮ PHÁP CỦA DANH TỪ
  Danh từ được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau:
  I. Chức năng ngữ pháp của danh từ trong một ngữ (danh ngữ)
  Danh từ đóng vai trò quan trọng nhất trong một danh ngữ. Trong mô
  hình cấu tạo của một danh ngữ, danh từ là thành tố trung tâm có tính
  chất quyết định cho việc xác định đối tượng được nói đến trong ngữ đó.
  Các dạng tồn tại của danh từ trong một ngữ:
  1. Danh từ kết hợp trực tiếp vô điều kiện với mọi từ chỉ số lượng . Đó là những
  từ như: hai, mỗi,mọi, một, những… Sự kết hợp đó giúp biểu thị ý nghĩa số lượng
  đơn vị sự vật hay số lượng sự vật.
  Ví dụ: hai hướng, mỗi người, một bạn…
  Dùng danh từ sau số từ không cần từ chỉ loại : trong thực tiễn sử dụng ngôn ngữ
  cũng gặp một số trường hợp có thể nêu thành quy tắc trong việc dùng danh từ chỉ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )