Dẫn 0.2 mol khí SO2 đi qua 200 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68 %. Tính C% của dung dịch sau phản ứng.

Question

Dẫn 0.2 mol khí SO2 đi qua 200 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68 %. Tính C% của dung dịch sau phản ứng.

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-10-06T14:57:25+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:58:46+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Giải thích các bước giải:

  $Pt:SO_2+Ba(OH)_2\to BaSO_3+H_2O$
  $m_{Ba(OH)_2}=\dfrac{13,68.200}{100}=6,84(g)$
  $=> n_{Ba(OH)_2}=\dfrac{6,84}{171}=0,04(mol)$
  $=> SO_2$ dư.
  $n_{BaSO_3}=n_{Ba(OH)_2}=0,04(mol)$
  $=> m_{BaSO_3}=0,04.217=8,68(g)$
  $=> C$%$BaSO_3=\dfrac{8,68.100}{200}=4,34$%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )