Dẫn 6,72L hỗn hợp khí X gồm CH4 ; C2H4 ; C2H2 qua dung dịch brom dư Thấy dung dịch nhạt màu và còn 2,24l khí thoát ra . Nếu dẫn 6,72L hỗn hợp khí X qu

Question

Dẫn 6,72L hỗn hợp khí X gồm CH4 ; C2H4 ; C2H2 qua dung dịch brom dư Thấy dung dịch nhạt màu và còn 2,24l khí thoát ra . Nếu dẫn 6,72L hỗn hợp khí X qua dung dịch AgNO3/NH3 thấy có 24 gam kết tủa . Các thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra?
b. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi hỗn hợp?

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-25T21:55:07+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:56:13+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  \% C{H_4} = 22,86\% \\
  \% {C_2}{H_4} = 40\% \\
  \% {C_2}{H_2} = 37,14\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {C_2}{H_4} + B{r_2} \to {C_2}{H_4}B{r_2}\\
  {C_2}{H_2} + 2B{r_2} \to {C_2}{H_2}B{r_4}\\
  {C_2}{H_2} + 2AgN{O_3} + 3N{H_3} \to A{g_2}{C_2} + 2N{H_4}N{O_3}\\
  b)\\
  {n_{hh}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3mol\\
  {n_{C{H_4}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1mol\\
  {n_{A{g_2}{C_2}}} = \dfrac{{24}}{{240}} = 0,1mol\\
  {n_{{C_2}{H_2}}} = {n_{A{g_2}{C_2}}} = 0,1mol\\
  {n_{{C_2}{H_4}}} = 0,3 – 0,1 – 0,1 = 0,1mol\\
  {m_{C{H_4}}} = 0,1 \times 16 = 1,6g\\
  {m_{{C_2}{H_4}}} = 0,1 \times 28 = 2,8g\\
  {m_{{C_2}{H_2}}} = 0,1 \times 26 = 2,6g\\
  \% C{H_4} = \dfrac{{1,6}}{{1,6 + 2,8 + 2,6}} \times 100\%  = 22,86\% \\
  \% {C_2}{H_4} = \dfrac{{2,8}}{{1,6 + 2,8 + 2,6}} \times 100\%  = 40\% \\
  \% {C_2}{H_2} = 100 – 22,86 – 40 = 37,14\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )