dẫn khí CO nung nóng qua ống sứ chứa 28 gam hỗn hợp gồm CuO,Fe2O3(tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2),khi kết thúc phản ứng thu được 22.36 gam chất rắn.BIế

Question

dẫn khí CO nung nóng qua ống sứ chứa 28 gam hỗn hợp gồm CuO,Fe2O3(tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2),khi kết thúc phản ứng thu được 22.36 gam chất rắn.BIết hiệu suất khử đồng II oxit đạt 75%.tính hiệu suất của phản ứng sắt III oxit

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-27T12:12:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:13:23+00:00

  Đáp án:

   $80\%$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{CuO} = 3a(mol) ⇒ n_{Fe_2O_3} = 2a(mol)$

  $⇒ m_{hh} = 3a.80 + 2a.160 = 28(gam)$
  $⇒ a = 0,05$

  Suy ra : $n_{CuO} = 0,05.3 = 0,15(mol) ; n_{Fe_2O_3} = 0,05.2 = 0,1(mol)$

  $CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O$
  $Fe_2O_3 + 3H_2 \xrightarrow{t^o} 2Fe + 3H_2O$
  Gọi hiệu suất phản ứng khử sắt III oxit là $a$

  Theo phương trình ,ta có :

  $n_{Cu} = 0,15.75\% = 0,1125(mol)$

  $⇒ n_{CuO(dư)} = 0,15 – 0,1125 = 0,0375(mol)$

  $n_{Fe_2O_3(pư)} = 0,1a(mol)$

  $⇒ n_{Fe_2O-3(dư)} = 0,1 – 0,1a(mol) ; n_{Fe} = 0,2a(mol)$

  Suy ra :

  $m_{CuO(dư)} + m_{Cu} + m_{Fe} + m_{Fe_2O_3(dư)} = 22,36$

  $⇒ 0,0375.80 + 0,1125.64 + 0,2a.56 + (0,1-0,1a).160 = 22,36$
  $⇒ a = 0,8 = 80\%$

  Vậy hiệu suất phản ứng khử sắt III oxit là $80\%$

   

  0
  2021-09-27T12:13:45+00:00

  gọi số mol của CuO là x,số mol của Fe2O3 là y

  =>2x-3y=0(1)

  80x+160y=28(2)

  từ(1)(2)=>x=0.15(mol),y=0.1(mol)

  vì hiệu suất phản ugnws của CuO=75%

  =>mCuO phản ứng=(0.15*80)*75%=9(g)

  =>mCuO dư=(0.15*80)-9=3(g)

  ta có mCu=(0.15*64)*75%=7.2(g)

   =>mFe2O3+mFe=22.36-7.2-3=12.16(g)

  vì có H nên ta gọi hiệu suất p/ứng của Fe2O3 là a

  =>nFe2O3 phản ứng=0.1a(mol)=>mFe2O3 dư=0.1-0.1a(mol)

  nFe=0.2a(mol)

  =>ta có:(0.1-0.1a)*160+56*0.2a=12.16

  =-4.8a=-3.84

  =>a=0.8

  =>hiệu suất của Fe2O3=80%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )