Dẫn khí H2 dư đi qua 25.6 gam hh X gồm Fe3O4, MgO, CuO( nung nóng) cho đến khi pứ xảy ra hoàn toàn. Sau pứ thu được 20.8g chất rắn. Hỏi nếu hòa tan hế

Question

Dẫn khí H2 dư đi qua 25.6 gam hh X gồm Fe3O4, MgO, CuO( nung nóng) cho đến khi pứ xảy ra hoàn toàn. Sau pứ thu được 20.8g chất rắn. Hỏi nếu hòa tan hết X bằng dung dịch H2SO4 thì cần bao nhiêu gam dd H2SO4 20%
Làm theo cách lớp 9 nha

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-08-12T07:15:22+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:16:38+00:00

  Đáp án: $147g$

   

  Giải thích các bước giải:

  $m_X=m_{\text{KL}}+m_O$

  Bảo toàn khối lượng:

  $m_O=25,6-20,8=4,8g$

  $n_O=\dfrac{4,8}{16}=0,3(mol)$

  Phản ứng tổng quát oxit + axit: 

  $2H+O\to H_2O$

  $\Rightarrow n_H=2n_O=0,6(mol)$

  $n_H=2n_{H_2SO_4}\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,3(mol)$

  $\to m_{dd H_2SO_4}=0,3.98:20\%=147g$

   

  0
  2021-08-12T07:17:13+00:00

  BTKL: 25.6 + mH2= 20.8 + mH2O => mH2O-mH2=mO=4.8g=>nO=4.8/16 = 0.3 mol

  BT mol hóa trị 2*nO=nH+ (pư)=0.6mol => nH2SO4 (pư) = 0.3 mol 

  ta có C%=(khối lượng chất tan *100)/khối lượng dung dịch <=>20=(0.3*98*100)/X

  <=> X = 147g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )