dẫn từ từ 112cm3 khí co2 qua 200ml dd nước vôi trong nông độ aM ta thấy không có khí thoát ra và thu đc 0,1 g kết tủa .tìm a

Question

dẫn từ từ 112cm3 khí co2 qua 200ml dd nước vôi trong nông độ aM ta thấy không có khí thoát ra và thu đc 0,1 g kết tủa .tìm a

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-11T01:10:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:11:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a có: n(CO2) = 0,005 mol; n(CaCO3) = 0,001.

  CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O.

  0,001 0,001 0,001

  2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2.

  0,004 → 0,002

  => n(Ca(OH)2) = 0,003. → CM = 0,003 : 0,2 = 0,015M

  0
  2021-07-11T01:11:51+00:00

  Đáp án:

  \( a = 0,015M\)

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \({V_{C{O_2}}} = 112{\text{ c}}{{\text{m}}^3} = 112{\text{ ml = 0}}{\text{,112 lít}}\)

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{0,112}}{{22,4}} = 0,005{\text{ mol}}\)

  \({n_{CaC{O_3}}} = \frac{{0,1}}{{100}} = 0,001{\text{ mol < }}{{\text{n}}_{C{O_2}}}\)

  Vì không có khí thoát ra nên phản ứng xảy ra:

  \(Ca{(OH)_2} + C{O_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + {H_2}O\)

  \(Ca{(OH)_2} + C{O_2}\xrightarrow{{}}Ca{(HC{O_3})_2}\)

  Ta có:

  \({n_{Ca{{(HC{O_3})}_2}}} = \frac{{{n_{C{O_2}}} – {n_{CaC{O_3}}}}}{2} = \frac{{0,005 – 0,001}}{2} = 0,002{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} + {n_{Ca{{(HC{O_3})}_2}}} = 0,001 + 0,002 = 0,003{\text{ mol}}\)

  \( \to a = {C_{M{\text{ Ca(OH}}{{\text{)}}_2}}} = \frac{{0,003}}{{0,2}} = 0,015M\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )